Definicja Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
• systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej
• wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:
•  edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły,
•  etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły,
•  współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
Cele Szkoły Promującej Zdrowie:
•  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej,
•  zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
• umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości,
• zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki,
• włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły lub placówki z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
• wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska  fizycznego,
• włączenie do działań szkoły rodziców oraz do edukacji zdrowotnej służbę zdrowia.
Cechy odróżniające SzPZ od dotychczasowych działań na rzecz zdrowia:
• systemowość pracy szkoły lub placówki oraz jednomyślność, „intensyfikacja” treści poznanych w szkole przez wspierające działania rodziny i społeczeństwa;
• podejmowanie zaplanowanych, długotrwałych (a nie tylko akcyjnych) działań dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb;
•  realizowanie edukacji zdrowotnej z aktywnym uczestnictwem uczniów (możliwość podejmowania działań, a nie tylko zdobywania wiedzy);
• wyjście poza mury szkoły tzn. współpraca z rodzicami i przedstawicielami społeczności lokalnej w rozwiązywaniu ważnych problemów społeczności szkolnej.
Szkoła Promująca Zdrowie tworzy się na trzech wzajemnie ze sobą połączonych poziomach: klasa-szkoła-rodzice i społeczność lokalna.